ISTE

Isikukeskne lähenemine tähendab psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele, et abi
osutatakse talle võimalikult kodu lähedal – kohalikus omavalitsuses.

(2023, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)


ISTE - isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

ISTE teenusmudeli rakendamisel suunab abivajajaid teenusele kohalik omavalitsus. Eesmärk on osutada psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele terviklikku ja integreeritud teenust, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Teenus moodustub senistest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest inimese vajadustele vastava paketi koostamise tulemusena.
Iga inimese puhul vaadatakse tema vajadusi kõikidest eluvaldkondadest (töö, tervis, suhted, igapäevaelu) lähtuvalt.

Sihtrühm: raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud alljärgnevad tingimused:

  • isik on vähemalt 16- aastane;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • Lisaks vastab isik ühele järgmistest tingimustest:
  • on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.Projekti rahastatakse ESF vahenditest ’’ TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse
kättesaadavus“  alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku
erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“