põhiväärtused

  Paindlikkus
Oleme Papaveri-perega Tallinnas koos toimetanud juba aastast 2007.

Oma tegevuses väärtustame ausust ja koostööd, sest ükski mure ei ole lahendamatu - oluline on astuda vahel raskeid, kuid vajalikke samme just koos ning ühiselt seatud eesmärkide suunas.

Koos jõuab palju rohkem kui üksi!
               
  Ausus
  Partnerlus
 Avatus
 Vastutus
 Eesmärgistatus
 Respekt

MISSIOON
Oleme pühendunud igakülgsele inimeste toetamisele – et nii väikesed kui ka suured inimesed oleksid elu keerukustest taastumisel hoitud ja toetatud.


VISIOON
Soovime olla positiivseks kaaslaseks nii keskust külastavale inimesele, meie spetsialistile, meie koostöövõrgustikule kui ka Eesti ühiskonnale laiemalt. Seda nii kvaliteetse teenuse pakkujana, professionaalse koolitajana kui valdkonna arendajana koosloomes riigi- ja erasektoriga.


Meie eesmärgid

  ▪ keerukustesse sattunud inimeste toimetuleku toetamine, arendamine ning elukvaliteedi parendamine, eluga rahulolu tõstmine;
  ▪ uute, toimetulekut toetavate teaduspõhiste meetodite ja lähenemiste toomine Eestisse ning nende rakendamine ja propageerimine töös, pidades silmas inimeste parimaid huve, võimalusi ning õigusi;
  ▪ vaimse tervise alase teadlikkuse tõstmine ühiskonnas - nii individuaalsel tasandil kui ka era- ja avalikus sektoris;
  ▪ tegevusvaldkonna arendamine Eestis - avalikkuse harimine, koolitamine ja teadusuuringute tegemine, sotsiaalvaldkonna arendamine koostöös riigi- ja erasektoriga.