põhiväärtused

  Paindlikkus
Oleme Papaveri-perega Tallinnas koos toimetanud juba aastast 2007.

Oma tegevuses väärtustame ausust ja koostööd, sest ükski mure ei ole lahendamatu - oluline on astuda vahel raskeid, kuid vajalikke samme just koos ning ühiselt seatud eesmärkide suunas.

Koos jõuab palju rohkem kui üksi!
               
  Ausus
  Partnerlus
 Avatus
 Vastutus
 Eesmärgistatus
 Respekt

MISSIOON
Oleme pühendunud igakülgsele inimeste toetamisele – et nii väikesed kui ka suured inimesed oleksid elu keerukustest taastumisel hoitud ja toetatud.


VISIOON
Soovime olla positiivseks kaaslaseks nii keskust külastavale inimesele, meie spetsialistile, meie koostöövõrgustikule kui ka Eesti ühiskonnale laiemalt. Seda nii kvaliteetse teenuse pakkujana, professionaalse koolitajana kui valdkonna arendajana koosloomes riigi- ja erasektoriga.


Meie eesmärgid

  ▪ toetada keerukustesse sattunud inimeste toimetulekut ning aidata ühiselt leida viise elukvaliteedi ja eluga rahulolu tõstmiseks;
  ▪ anda oma panus uute toimetulekut toetavate teaduspõhiste meetodite ja lähenemiste piloteerimisel ja edasisel rakendamisel Eestis, pidades silmas inimeste parimaid huve, võimalusi ning õigusi;
  ▪ panustada valdkonna arengusse Eestis - tõsta vaimse tervise alast teadlikkust, koolitada, osaleda teadusuuringutes ja teha koostööd riigi- ja erasektoriga sihtgrupi huvide kaitseks.