Tööalane rehabilitatsioon


“Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi."

                  (2018, Töötukassa koduleht)


KELLELE PAPAVERIS?

Tööalast rehabilitatsiooniteenust osutame kõigile psüühiliste erivajadustega tööealistele inimestele. 
Kõige levinumad keerukused, millega seoses inimesed tuge soovivad, on raskused tööl, koolis või kodus, traumad, lein. Pöördutakse sooviga end harida erivajaduste või lihtsalt vaimse tervise alaste diagnoosidega seoses. Kõige levinumad psüühikahäired, millega inimesed pöörduvad, on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, ärevushäired, depressioon jt isiksuse-, käitumis- ning meeleoluhäired. Teenusele kaasame võimalusel ja vajadusel ka inimest ümbritsevaid olulisi süsteeme/võrgustikke või nende võtmeisikuid. 

Sihtrühma tehnilistest detailidest:
Tööealine on isik vanuses 16 - vanaduspensioniiga. Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühmaks on vähenenud töövõimega tööealised inimesed:
  • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning

  • kes on hõivatud ( töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
  • otsivad tööd (on Töötukassas registreeritud tööotsijad).


PALJU MAKSAB?

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 1800 eurot kalendriaastas. Selleks on esmalt tarvis välja selgitada tööalase rehabilitatsiooniteenuse vajadus:
  • võtke ühendust sobiva Töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga;
  • Töötukassa juhtumikorraldaja hindab Teie teenusevajadust;
  • juhtumikorraldaja aitab sõnastada rehabilitatsiooni eesmärgi, peale mida saate koos valida enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
  • teenuse tegevuskava koostamiseks on vajalik võtta ühendust juba rehabilitatsiooniasutusega ning kokku leppida esmane kohtumine;
  • peale kohtumist vormistab rehabilitatsiooniasutus dokumendid, edastab need Töötukassale ning Töötukassa kinnitab tegevuskava;
  • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist vastavalt teenusosutajaga sõlmitud kavale ja kokkulepetele.
Papaveris osutatavate teenuste täpsema loetelu ning hinnakirja leiad siit.

Rohkem infot tööalase rehabilitatsiooniteenuse kohta leiad siit - Töötukassa kodulehelt.


KUIDAS PÄÄSEB PAPAVERI TEENUSELE?  

Võta meiega ühendust ning hoia võimalusel Töötukassa kliendikaardi number läheduses.

telefoni teel +372 513 5758
e-kirja teel info@papaver.ee