TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

(2019, Töötukassa koduleht)

KELLELE PAPAVERIS?

Tööalast rehabilitatsiooniteenust pakume kõigile psüühiliste erivajadustega tööealistele inimestele.
Kõige levinumad keerukused, millega seoses inimesed tuge soovivad, on raskused tööl, koolis või kodus, traumad, lein. Kõige levinumad psüühikahäired, millega inimesed pöörduvad, on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektri häired, ärevushäired, depressioon jt isiksuse-, käitumis- ning meeleoluhäired. Teenusele kaasame võimalusel ja vajadusel ka inimest ümbritsevaid olulisi süsteeme/võrgustikke või nende võtmeisikuid.

Sihtrühma tehnilistest detailidest:
Tööealine on isik vanuses 16a. kuni vanaduspensioniiga. Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühmaks on vähenenud töövõimega tööealised inimesed:

•   kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning

•   kes on hõivatud ( töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
•   otsivad tööd (on Töötukassas registreeritud tööotsijad).

Rohkem infot tööalase rehabilitatsiooniteenuse kohta leiab Töötukassa kodulehelt.

PALJU MAKSAB?

Töötukassa võimaldab tööalast rehabilitatsiooni tasudes isiku eest kuni 2500 eurot kalendriaastas. Selleks on esmalt tarvis välja selgitada tööalase rehabilitatsiooniteenuse vajadus:

•   võtke ühendust sobiva Töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga;
•   Töötukassa juhtumikorraldaja hindab Teie teenusevajadust;
•   juhtumikorraldaja aitab sõnastada rehabilitatsiooni eesmärgi ning seejärel saate koos valida enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
•   teenuse tegevuskava koostamiseks on vajalik võtta ühendust juba rehabilitatsiooniasutusega ning kokku leppida esmane kohtumine;
•   peale esmaseid kohtumisi vormistab rehabilitatsiooniasutus dokumendid, edastab need Töötukassale ning Töötukassa kinnitab tegevuskava;
•   alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist vastavalt teenusosutajaga sõlmitud kavale ja kokkulepetele.


Tööalase rehabilitatsiooni hinnakiriKUIDAS PÄÄSEB PAPAVERI TEENUSELE?  

Võta meiega kontakti ning hoia võimalusel Töötukassa kliendikaardi number läheduses.

• Teenuseid osutame nii eesti kui vene keeles.