TEENUSED

Papaveri Nõustamis- ja Koolituskeskuses pakume nii eravastuvõtu kaudu kui ka sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse raames tulevatele klientidele nõustamist ja teraapiat. Pakume pereterapeudi, superviisori, psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi, loovterapeudi, tegevusterapeudi, kogemusnõustaja, füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, toitumisnõustaja ja õendus- ja arstialaseid teenuseid.

Eravastuvõtu teenuste hinnakiri

Tööalase rehabilitatsiooni teenuste hinnakiriPereteraapia 

Pereteraapia on psühhoteraapia meetod, mis keskendub inimeste ja tema lähedaste vahelistele probleemide lahendamisele. Pereteraapia eesmärgiks on suurendada pereliikmete omavahelist mõistmist ja läbisaamist ja arendada probleemilahendamisoskusi. Pereteraapiast võib abi saada keerukate elusündmustega toimetulemisel – lahutus, pereliikme haigus või surm ning traumad; pereelus toimuvate arenguetappidega kohanemine; pereliikmete toetamine, kellel on käitumisprobleeme või muresid vaimse tervisega; vanemlike oskuste ja omavahelise koostöö arendamine.


Psühholoog

Psühholoogi teenus keskendub kliendi psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamisele. Psühholoog tegeleb psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumisega klientidega. Psühholoogi poole võib pöörduda ka siis kui on elulised või suhetega seotud probleemid, enesehinnangu, enesekehtestamise või karjäärivalikuga seotud probleemid, millega tingimata ei kaasne psühhiaatrilist diagnoosi. Psühholoog nõustab ka erivajadusega last või täiskasvanut ning tema lähivõrgustikku, et pakkuda tuge ja soovitusi toimetuleku parendamiseks.


Eripedagoog

Eripedagoog tegeleb inimese arengulise ja haridusliku toimetulekuga. Analüüsib toimetulekuks vajalike keskkondade ja õppekavade sobivust, uurib isiku õpioskusi ja õppimiseks olulisi psüühilisi protsesse. Eripedagoog märkab, uurib ja kaardistab kliendi võimalikud erisused ja erivajadused ning treenib ja arendab kognitiivset võimekust, tegeleb kõnearendusega, õpetab alternatiivseid kommunikatsioonimeetodeid. Lisaks hindab ta, kas ja millist abi oskab klient vastu võtta. Eripedagoog teeb ka võrgustikutööd ja nõustab lähedasi.


Logopeed  

Logopeed uurib ja hindab kliendi suhtlemiseeldusi ja -oskusi ning sellest tulenevat toimetulekut. Logopeed abistab, kui kliendi kõne areng ei ole ootuspärane, kannatab hääldamise selgus või grammatika, kõne voolavus on häiritud, esinevad raskused kõne mõistmisel ja kirjaliku kõne omandamisel. Logopeed hindab abivahendi vajadust, soovitab sobivat abivahendit ning õpetab ka seda kasutama. Samuti nõustab lähivõrgustikku suhtlemisoskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamise osas.


Loovterapeut

Loovteraapias kasutatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid, et arendada kliendi tegevusvõimet psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil, ehk et toetada kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamist. Loovteraapiat kasutatakse ka eneseväljenduse ja kõneraskuste puhul. Loovteraapias on neli spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia. Kindlad eesmärgid sõltuvad kliendi vajadustest.


Tegevusterapeut  

Tegevusteraapia keskendub igapäevase toimetuleku parendamiseks vajalike oskuste õpetamisele ja säilitamisele kliendi igapäevases keskkonnas. Tegevusterapeut abistab abivahendite vajaduse hindamisel, sobivaima abivahendi valimisel ja kasutama õpetamisel. Nõustab ka keskkonna kohandamise osas isikut ja lähivõrgustikku. Tegevusteraapiat rakendatakse klientidele, kellel on trauma, psühhosotsiaalse häire, õpiraskuste või arenguhäire tõttu piirangud, mis raskendavad tema toimetulekut. Tegevusteraapias vaadatakse inimest kui tervikut, kus keha, meel ja vaim ühise eesmärgi nimel tegevustesse haaratakse.


Kogemusnõustaja 

Kogemusnõustaja on isik, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ning omab kogemusnõustaja väljaõpet. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemusvahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset või praktilist tuge.


Õendusalane teenus 

Papaveris pakub arst või õde kliendile tervisealast nõu, keskendudes tema võimalustele, võimalikele riskidele ja takistustele. Teenuse eesmärgiks on suurendada ja parendada inimese toimetulekuvõimet ja eneseabi oskuseid. Olulisel kohal on ka pere ja võrgustikuliikmete konsulteerimine, et toetada klienti eesmärkide saavutamisel.

Papaveris on õe- ning arstiteenus vaid nõustava iseloomuga ning spetsialistipoolset vastuvõttu ravi määramise ja raviplaani koostamise eesmärgil ei toimu. Ravi määramiseks ja raviplaani koostamiseks tuleb pöörduda esmalt oma perearsti poole.


Füsioterapeut  

Füsioteraapias keskendutakse kliendi taastusravile, mis hõlmab kehalisi harjutusi, massaaži ja asendravi. Füsioteraapia eesmärgiks on kliendi tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi töö taastada võimalikult ideaalilähedaselt. Füsioterapeudi teenus hoomab kliendi hindamist, nõustamist ja tegevuskeskkonna kohandamise soovitusi. Samuti abivahendi vajaduse hindamist ja kasutamise õpetust ning lähivõrgustikuliikmetele ka ergonoomiliste abistamise võtete õpetamine ja nõustamine.


Sotsiaaltöötaja  

Sotsiaaltöötaja omab erialast kõrgharidust ning on spetsialist, kes nõustab individuaal, pere- ja grupitasandil ja tegeleb toimetuleku toetamisega. Teenuse saamise ajal sotsiaaltöötaja informeerib, juhendab, jõustab ja motiveerib klienti, et ennetada ja lahendada sotsiaalseid probleeme. Sotsiaaltöötaja aitab kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Sotsiaaltöötaja teeb võrgustikutööd teiste võrgustikuliikmetega ja on kliendi jaoks kontaktisikuks kogu teenuse saamise ajal. Ta hindab isiku ja pere sotsiaalset toimetulekut ning vajadusel abistab rehabilitatsiooni eesmärkide täide viimist.


Toitumisnõustaja  

Toitumisnõustaja nõustab individuaalselt kliente, kes soovivad oma igapäevaseid toitumusharjumusi tervislikumaks muuta. Toitumisnõustaja selgitab välja kliendi toitumisharjumused, lepib koos kliendiga kokku eesmärgid ning koostab tegevusplaani eesmärgi saavutamiseks.


Superviisor

Supervisiooni saab läbi viia nii individuaalselt kui ka grupimeetodina. Supervisiooni eesmärgiks on aidata kaasa professionaalsele kasvule ja arengule ning tugevdada osalejate tööoskuseid, teadmisi ja hoiakuid.

Supervisoon on väga oluline elukutsetes, kus pööratakse tähelepanu kellegi teise vajadustele ja kus stress ja emotsionaalne kurnatus on tööle kaasuvaks. Supervisioon pole ainult stressi ja läbipõlemise ärahoidmiseks, vaid osalejate pideva õppimise, enesetäiendamise ja tööalase õitsemise võimaldamiseks.

Supervisiooni eesmärgiks on leida lahendused keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis; ennetada läbipõlemist, hoida töötaja vaimset tervist; luua eluterve töökultuur, seda arendada ja hoida; kujundada professionaalne identiteet ning toetada elukestvat õppimist.