Sotsiaalne rehabilitatsioon


“Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks."
              (2018, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)    


KELLELE PAPAVERIS?

Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust  osutame kõigile psüühilist või sotsiaalset tuge vajavatele inimestele - lapsed, noored ja nende pered, tööealised ning nende võrgustikud.

Kõige levinumad keerukused, millega seoses inimesed tuge soovivad, on raskused tööl, koolis või kodus, traumad, lein, kuid ka vanemlike oskuste ja teadmiste parendamine.  Pöördutakse sooviga end harida erivajaduste või lihtsalt vaimse tervise alaste diagnoosidega seoses. Teenusele kaasame võimalusel ja vajadusel ka inimest ümbritsevaid olulisi süsteeme/võrgustikke või nende võtmeisikuid.


Sihtgruppide tehnilistest detailidest:
LASTELE

  • alla 16-aastastele lastele, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);
  • alla 18-aastastele lastele, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema teenusele suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet;

TÖÖEALISTELE (alates 16a)
  • puuduva töövõimega tööealised inimesed;
  • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas.
    Erand: SRT taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele;
Rohkem infot siit - Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.


PALJU MAKSAB? 
Sotsiaalset rehabilitatsiooni võimaldab ning sellega kaasnevate kulude eest tasub Sotsiaalkindlustusamet vastavaks otstarbeks väljastatud otsuse alusel.

Teenusega alustamiseks riiklikul rahastusel on esmalt tarvis pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitada neile rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Taotluse blanketi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt siit.

Kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud suunamisotsuse, saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses asutuses.

Soovi korral võib teenust rahastada ka eraviisiliselt. Erarahastuse hinnakirjaga tutvu siin.


KUIDAS PÄÄSEB PAPAVERI TEENUSELE?  
Võta meiega ühendust ning hoia võimalusel riikliku suunamisotsuse number läheduses.
Kindlasti esitame ka mõned täpsustavad küsimused, et veenduda, et oleme just Teie jaoks parim asutus teenuse osutamiseks.

telefoni teel +372 513 5758
e-kirja teel info@papaver.ee