SOTSIAALNE REHABILITATSIOONI TEENUS 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames läbiviidava
projekti "AVATUD DIALOOG"-i kohta rohkema info saamiseks kliki siia.


Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks.

(2019, Sotsiaalkindlustusameti koduleht)

KELLELE PAPAVERIS?

Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust osutame kõigile psüühilist või sotsiaalset tuge vajavatele inimestele: lapsed, noored ja nende pered ning tööealised inimesed.

Teenusele kaasame võimalusel ja vajadusel inimest ümbritsevaid olulisi inimesi/võrgustikke või nende võtmeisikuid.

Vaata rohkem sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust tutvustavast videost! 


Sihtgruppide tehnilistest detailidest:

LASTELE

•  alla 16-aastastele lastele, kellel on määratud puude raskusaste (sügav, raske või keskmine puue);

•  
alla 18-aastastele lastele, kelle KOV on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse §26 tähenduses ja andnud hinnangu tema teenusele suunamise vajaduse kohta.
      •  Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 
NB! Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet;


TÖÖEALISTELE (alates 16a)
 puuduva töövõimega tööealised inimesed;
 osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud Töötukassas.

Erand: SRT taotlemise õigus on ka vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele.

Rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.


PALJU MAKSAB?

Sotsiaalset rehabilitatsiooni võimaldab ning sellega kaasnevate kulude eest tasub Sotsiaalkindlustusamet vastavaks otstarbeks väljastatud otsuse alusel.

Teenusega alustamiseks riiklikul rahastusel on esmalt tarvis pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ning esitada neile rehabilitatsiooniteenuse taotlus.

Taotluse blanketi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (rehabilitatsiooniteenuse blanketid).

Kui Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud suunamisotsuse, saab ühendust võtta endale meelepärase teenuseosutajaga, et kokku leppida teenuse algus juba konkreetses asutuses.


KUIDAS PÄÄSEB PAPAVERI TEENUSELE?  

Võta meiega kontakti ning hoia võimalusel riikliku suunamisotsuse number läheduses.

Kindlasti esitame ka mõned täpsustavad küsimused, et veenduda, et oleme just Teie jaoks parim asutus teenuse osutamiseks.

• Teenuseid osutame nii eesti kui vene keeles.