EETIKA

Meie eetikakoodeks tugineb Papaveri missioonile, väärtustele ja põhimõtetele.

Tugineme ka vabaühenduste eetikakoodeksile1, sotsiaalala töötaja eetikakoodeksile2 ja teistele nõustajate erialastele eetikakoodeksitele.

Austame ning tunnustame ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, ÜRO lapse õiguste konventsiooni, ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ja parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta põhimõtteid ning nende rakendusakte. 

Lähtume töös Eestis kehtivast õigusest ning asjakohastest õigusaktidest, sotsiaalhoolekande seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, lastekaitseseadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ning Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisest jt.

1. Suhtume austusega iseendasse, oma kolleegidesse, asutusse ja erialasse. Käitume enda ja teiste suhtes lugupidavalt ning hoiame enda, kolleegide, nõustamiskeskuse, riigi ja planeet Maa vara ja ressursse säästlikult, õiglaselt ja vajadustele vastavalt.

2. Usume, et iga inimene on väärtus.

3. Korraldame asutuse tööd nii, et nõustajad oleksid hoitud. Siis saavad ka nemad oma töös hoida meie kliente - hästi hoitud nõustaja tähendab hästi hoitud klienti.

4. Kliendi ja nõustaja vahel on võrdne partnerlussuhe, kus mõlemad pooled suhtuvad teineteisesse austavalt, väärikalt ja lugupidavalt.

5. Austame ja tunnustame kliendi mõtte-, südametunnistuse-, isiku-, usu-, ja sõnavabadust.

6. Usume kliendi enesemääramisõigusesse - austame ja edendame kliendi õigust teha oma valikuid ning ise otsustada eeldusel, et see ei riiva teiste inimeste heaolu.

7. Anname kliendile infot edasi nii, et see on talle mõistetav ja arusaadav.

8. Austame ja hoiame klientide privaatsust ja andmete konfidentsiaalsust, v.a juhtudel kui see on vältimatu tagamaks kliendi või tema lähedase turvalisust ja kaitset.

 9. Tegutseme lapse ja pere toimetulekut ja arengut toetavate eesmärkide nimel koosloomes - teenusprotsessis on kaasatud klient (ja pere) aktiivse osalejana, kellelt uurime tagasisidet teenuse saamise kohta ning saadud tagasisidega arvestame teenuse kliendisõbralikumaks ja isikukesksemaks kujundamisel.

10. Teeme koostööd kliendi, tema pere ja neid ümbritsevate võrgustikega (nt koolisüsteem, töökeskkond, perearstikeskus, linna- või vallavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond). Läheneme kliendile terviklikult ehk kõiki kliendi eluvaldkondi haaravalt - mõistame ja arvestame kliendi endaga ja ka teda ümbritsevate keskkondadega, et tagada katkematu teenuse osutamine ja katta tema tervikvajadused.

11. Lähtume praktikast, kus peame oluliseks, et klient saaks parimat võimalikku abi ning vajadusel soovitame teisi teenusepakkujaid.

12. Kasutame oma töös teaduspõhiseid lähenemisi ning valdkonna parimaid praktikaid.

13. Meie meeskonnas töötavad erialase kõrgharidusega professionaalsed nõustajad, kes hindavad ja väärtustavad enda erialast täiendamist. Asutusena hoolitseme aktiivselt oma erialase kvalifikatsiooni säilimise ning arendamise eest.

 14. Edendame vaimse tervise valdkonda ning töötame teadlikult selle nimel, et hoida inimeste tervist ja turvalisust.


1 Vabaühenduste eetikakoodeks
https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

2 Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
https://www.eswa.ee/wp-content/uploads/2016/11/Eetikakoodeks_Avaldatud-ST.pdf