Andmekaitse ja küpsiste kasutamine


Mis on isikuandmed? 

Isikuandmed jagunevad tavalisteks isikuandmeteks ja eriliiki isikuandmeteks. Papaver tugineb liigituses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele, muuhulgas artiklitele 4 ja 9. Huvi korral saad tutvuda üldmääruse tekstiga siin.

 Tavalisteks isikuandmeteks loetakse nt inimese ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kodust aadressi, e-posti aadressi ning telefoninumbrit. Ehk lühidalt, andmeid, mille kaudu saab Sind tuvastada.

 Eriliiki isikuandmete (varasemalt delikaatsed isikuandmed) alla kuuluvad näiteks terviseandmed, rassiline või etniline päritolu või majandusliku seisu näitavad andmed. Need on sellised andmed, mis väärivad erilist kaitset ja hoolt.

Miks on Sinu andmeid vaja kaitsta?

Andmeid on vaja kaitsta, et kolmandad osapooled ei pääseks nendele ligi (va juhul, kui see on vajalik, et osutada teenust või vastavuses kehtivatele seadustele) ning ei saaks neid kurjalt Sinu vastu ära kasutada. 


ANDMEKAITSE TINGIMUSED KLIENDILE


Papaver töötleb kliendiandmeid nii, et isikuandmete konfidentsiaalsus, andmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine oleksid tagatud kasutades selleks vajalikke turvameetmeid.
Papaver on üldmääruse tähenduses üldjuhul käsitletav kliendi isikuandmete vastutava töötlejana, v.a. teenuste puhul, mille osutamise tingimustes või seadusest tulenevatel juhtudel on sätestatud teisiti. Kui soovid miskit täpsemalt teada, kirjuta meile meiliaadressil dpo@papaver.ee.


Milliseid andmeid Papaver kasutab ja miks?


Papaver kogub ning töötleb teenuse saajate isikuandmeid isiku identimiseks teenusele registreerimisel ja osutamisel ning kontaktandmeid teenuse osas teabe edastamiseks ja vahel ka teenuse osutamiseks (nt telefoni või videosilla teel nõustamised viirusnakkuste leviku perioodil).

Oma nõustamise töös kasutame paratamatult ka eriliigilisi isikuandmeid, seda mõne teenuste puhul juba tulenevalt seadusest, kuid vahel saame paratamatult ka nõustamistel teada tundlikku infot. Nendeks võivad olla näiteks info Sinu vaimse ja füüsilise tervise kohta, sotsiaalse võrgustiku ja selle toimimise kohta, vahel ka nt usulised ja etnilised andmed. Seda kõike ikka selleks, et toetada nõustamistel Sind parimal võimalikul viisil, lähtuvalt just Sinu soovidest ja vajadustest.

Kes pääsevad ligi Sinu andmetele ja miks?

Andmetele pääsevad ligi Papaveri meeskonnaliikmed, kes on seotud Sinu kui meie asutuse kliendiga. Eesmärgiks on ikka seesama - osutada teenust, et toetada Sind parimal võimalikul viisil. Õigus selleks tuleb erinevatest põhjustest, mis on teenuseti erinevad - näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse puhul Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt, tööalase rehabilitatsiooni teenuse ja Töötukassa nõustamisteenuse puhul Tööturumeetmete seadusest, tervishoiuteenuse puhul Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest jne. Kui soovid miskit täpsemalt teada, kirjuta meile meiliaadressil dpo@papaver.ee
 
Kuidas on tagatud Sinu andmete kaitstus? 

Papaver teeb kõiki mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada isikuandmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine. See tähendab, et kasutusele on võetud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmeid.

Organisatsioonisiseselt on sõlmitud meeskonnaliikmetega konfidentsiaalsuslepingud. Meeskonnaliikmed on juhendatud, kuidas kaitsta andmeid ning klientide andmed on ligipääsetavad vaid kliendiga seotud meeskonnaliikmetele. Kogume ja hoiustame andmeid infotehnoloogilises vahendis, kus on kasutusel kõik seaduse järgi nõutavad andmete töötlemise turvameetmed.


Täpsemad isikuandmete töötlemise tingimused on välja toodud Nõustamis- ja koolituskeskus Papaver Isikuandmete töötlemise tingimustes, millega saad tutvuda siin.
ANDMEKAITSE TINGIMUSED TÖÖLE KANDIDEERIJALE

Milliseid andmeid Papaver kasutab ja miks?


Papaver kogub ning töötleb tööle kandideerijate ehk potentsiaalsete meeskonnaliikmete isikuandmeid  tööle värbamiseks, et hinnata Su sobivust kandideeritavatele töökohale. Selleks töötleb Papaver vastutava töötlejana isikut tuvastavaid andmeid, kontaktandmeid, ametialaseid andmeid, personaliandmeid, juriidilise kohustuse täitmise käigus saadud, hangitud või loodud andmeid:
  1. mille oled oma CVs ja kandideerimisdokumentides või muul viisil või infokandjal Papaverile edastanud;
  2. mis on kogutud kolmandatelt isikutelt. Papaver eeldab, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajad on nõustunud, et Papaver võib kandideerija kohta teabe saamiseks nende poole pöörduda ning kandideerija on ühtlasi andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks ja seeläbi soovitajate poolt Papaverile info edastamiseks;
  3. mis on kättesaadavad avalikest allikatest, sh suhtlusvõrgustikest jt analoogsetest kanalitest;
  4. seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses viib Papaver kandidaadi osas läbi taustakontrolli riiklikest andmekogudest.

Kes pääsevad ligi Sinu andmetele ja miks?

Andmetele pääsevad ligi Papaveri meeskonnaliikmed, kes on otseselt seotud tööle värbamise protsessiga ning kellel on seaduse järgi andmetele ligipääsu õigus. Õiguslik alus selleks tulevase meeskonnaliikmega sõlmitava lepingu ettevalmistamine ja Lastekaitseseaduses toodud kohustuste täitmine, kuivõrd Papaver on ka lastega töötav asutus.

Valituks osutunud kandidaatide puhul kogub Papaver ka teisi lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Töölepingu seaduse, Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse jm tööalase seadusandluse täitmisega kaasnevate kohustuste kandmiseks vajaminevaid isikuandmeid. Täpsemalt tutvustatakse uuele meeskonnaliikmele isikuandmete töötlemise põhimõtteid juba tööle asumisel.


 
Kuidas on tagatud Sinu andmete kaitstus? 

Papaver teeb kõiki mõistlikke jõupingutusi selleks, et tagada isikuandmete turvaline kogumine, edastamine ja säilitamine. See tähendab, et kasutusele on võetud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmeid. 

Organisatsioonisiseselt on sõlmitud meeskonnaliikmetega konfidentsiaalsuslepingud. Meeskonnaliikmed on juhendatud, kuidas kaitsta andmeid ning klientide andmed on ligipääsetavad vaid kliendiga seotud meeskonnaliikmetele. Kogume ja hoiustame andmeid infotehnoloogilises vahendis, kus on kasutusel kõik seaduse järgi nõutavad andmete töötlemise turvameetmed.

Papaver säilitab värbamistegevustes kogutud andmeid kuni üks aasta peale värbamisprotsessi lõppu - seda võrdse kohtlemise seaduse alusel. Sinu poolt antud nõusoleku alusel teeb Papaver seda pikemalt, et edastada tulevasi võimalikke huvipakkuvaid töökuulutusi.
KÜPSISTE KASUTAMISE TINGIMUSED


Sarnaselt paljudele veebilehtedele, on ka Papaveri veebilehel kasutusel „küpsiseid“, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe külastuskogemust ning analüüsida veebilehe külastamist.

Veebisaidil edasise kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks vastavalt siinkohal toodud kirjeldusele, välja arvatud juhul, kui olete oma veebilehitseja seadistanud küpsiseid mitte vastu võtma.


Mis on küpsis? 

Küpsis on väiksemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt külastaja seadmesse. Veebibrauser kasutab küpsiseid veebilehe taaskülatamisel, et meeles pidada külastaja eelistusi.


Milliseid küpsiseid Papaveri veebilehel kasutatakse?
  •  Kasutatakse küpsiseid, mis võimaldavad tagada mugava kasutuskogemuse ehk funktsionaalsuse. Samuti küpsiseid, mis aitavad külastajat ära tunda, kui veebisaidile naastakse. See aitab näiteks keele valiku eelistused salvestada ning järgmisel külastusel veebilehte taas sobivas keeles kuvada.
  •  Kasutatakse ka analüüsiküpsiseid, mis lasevad veebilehe külastajaid ära tunda ja loendada ning näha, kuidas saiti kasutades saidil liigutakse. See aitab veebisaidi toimimist parandada. Kasutatakse Google Analytics lahendust, mis on veebis üks usaldusväärsemaid ja levinumaid lahendusi ning selle abil saabki analüüsida kui palju ning kui kaua veebilehte külastatakse.
  •  Papaveri veebileht on üles ehitatud VOOG'i platvormile, siis kasutatakse lisaks ka VOOG'i teenuse kasutamise analüüsi küpsiseid. Papaveri veebilehel kuvatakse VOOG'i partnerite (Amplitude, Inc; Mixpanel, Inc; Segment, Inc; Google Ireland Ltd) poolseid analüütika ning andmete suunamise küpsiseid, millega saad lähemalt tutvuda siin. 


Küpsiste kasutamise saab blokeerida, kui aktiveerida oma veebilehitseja seaded, mis võimaldavad keelduda kõikide või osa küpsiste seadistamisest. Kui blokeerida oma veebilehitseja seadete abil kõik küpsised, ei pruugi meie veebisaidile või mõnele selle osale enam juurde pääseda.