PROJEKTID

ISTE - isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

2022. a.
osaleb Papaver pilootprojektis  "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Eesmärk: katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue erihoolekande teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist 16-64-aastaste psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel. Koordineerivas rollis on kohalik omavalitsus.

Uue teenusmudeli plussiks on paindlikkus: iga inimese puhul lähtutakse temale vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest ning luuakse abipakett, mis hõlmab erinevaid eluvaldkondi (tervis, suhted, igapäevaelu, töö). Teenusesse kaasatakse võimalusel ka pere.

Rohkem infot: Sotsiaalkindlustusameti lehelt

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’.
Infopäevad 0-15-aastaste laste hooldajatele
 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta

Sotsiaalkindlustusameti korraldatud hanke "Infopäevad 0-15-aastaste laste hooldajatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kohta" Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatud summaga 8000€ - võitis MTÜ Papaver.

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga korraldas Papaver 0-15-aastaste laste hooldajatele infopäevasid, mille eesmärgiks oli suurendada 0–15-aastaste laste hooldajate teadlikkust sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenusest üle-eestiliselt. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on toetada terviseseisundist tingitud erivajadusega lapse igapäevast elu ja arendada tema oskusi iseseisvalt toime tulla. Rohkem infot sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta leiad siit. 

Infopäevade läbiviimise ajavahemik - märts 2021 kuni hiljemalt august 2022.

Infopäevad viidi läbi kümnes Eesti linnas: Tallinnas, Rakveres, Narvas, Paides, Haapsalus,
Kuressaares, Pärnus, Tartus, Võrus ja Viljandis.
 


Toimunud infopäevad:

16.09.2021 Tallinn
28.09.2021 Rakvere
29.09.2021 Narva
30.09.2021 Paide
20.10.2021 Haapsalu
21.10.2021 Kuressaare
22.10.2021 Pärnu
03.11.2021 Tartu
04.11.2021 Võru
05.11.2021 Viljandi
Vaata ka laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust tutvustavat videot.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.1 „Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks“ sotsiaalministri 31.08.2020 käskkirjaga nr 79 kinnitatud toetuste andmise tingimuste “Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele“ tegevuse 2.3 „Raske ja sügava puudega 0–15-aastaste laste sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine ning hooldajatele suunatud tugi- ja teavitustegevused“ raames.


KÜSK Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
Vabaühenduste arenguhüpet 
ettevalmistav 2021.aasta taotlusvoor

Veebruaris 2021.a. esitas Papaver oma projekti "MTÜ Papaver arenguhüppe tegevuskava" KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavas 2021. aasta taotlusvoorus. 

Märtsi lõpus tuli positiivne vastus - Papaveri arenguhüppe projekt sai rahastuse summas 4000€. 

Projekti elluviimise ajavahemik: 1. aprill 2021 – 31. juuli 2021.
Projekti eesmärgiks on läbi viia arenguvajaduste terviklik kaardistus Papaveri jätkusuutliku arengu ning tegutsemise professionaalsuse tagamiseks  ja koostada meeskonda kaasaval meetodil Papaveri arenguhüppe tegevuskava, et täita tulemuslikumalt Papaveri eesmärke. 

Kaardistuse läbi viimiseks kasutatakse McKinsey CAT mudelit, mille tulemusena selguvad arendamist vajavad valdkonnad, millele edaspidi keskendutakse. Nendele valdkondadele tuginedes koostatakse arenguhüppe tegevuskava, mis on ühtlasi ka projekti suurimaks väljundiks. Projekti  tegevuste lõppedes viiakse läbi tegevuskava tutvustav seminar Papaveri meeskonnale ja koostööpartneritele, et kõik olulised osapooled oleksid informeeritud, mida planeerimine oma ühingu arendamiseks teha ning keda kaasata.

Rohkem infot KÜSKi kohta leiad klikates siia.